TJ SUCHOHRDLY z.s.

Stanovy klubu

STANOVY

Fotbalového klubu TJ Suchohrdly z.s.

(Dále jen TJ)

 

(ČÁST PRVNÍ)

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Čl. 1

Fotbalový klub TJ Suchohrdly z.s.(dále jen TJ) je dobrovolným zapsaným spolkem fyzických osob provozující  sport a tělovýchovu –fotbal  v kategorii mužských a žákovských , hospodářskou činnost.TJ je platným členem Fotbalové asociace České republiky(dále též jen ,,FAČR“) a České unie sportu (dále též jen ,,ČUS“)

Čl. 2

Nynější TJ tímto přebírá veškeré závazky, pohledávky a smluvní vztahy.

Čl. 3

Sídlem TJ je adresa Suchohrdly, 66902 Znojmo

Čl. 4

Symbolika klubu je: barvy – modrá  a bílá

znak-dle schváleného návrhu.

 

https://www.tjsuchohrdly.cz/tj_suchohrdly.png

 

 

 

 

(ČÁST DRUHÁ)

ÚČEL KLUBU

a) Organizovat  rozvoj kopané a sportu a vytvářet k tomu tréninkové a materiálové  podmínky a v mládežnických oddílech působit prostřednictvím kopané proti závislosti na alkoholu a drogách.

b)Vytvářet podmínky pro mládež a sdružovat jí ve fotbalovém klubu, provozovat a udržovat vlastní a svěřená  tělovýchovná zařízení.

C) Vést členy k dodržování sportovních zásad, etické  a společenské  morálky a důstojně reprezentovat TJ mezi  sportovní veřejností.

d)Budovat ekonomickou základnu pro zajištění vlastní hospodářské  činnosti dle platných předpisů a zákonů.

(ČÁST TŘETÍ)

ZÁSADY ČLENSTVÍ V TJ

Čl. 6

Členství v klubu se dělí  na řádné a čestné. Řádnými členy jsou aktivní a neaktivní hráči a dobrovolní členové. Čestnými členy jsou osoby, které dovršily 65 let věku.

Čl. 6a

Členem TJ se může stát každá fyzická osoba starší 6 let, která souhlasí s posláním klubu, jeho stanovami, vnitřními  klubovými předpisy. Podrobnosti vzniku a trváni členství určí vnitřní předpisy klubu. Dobrovolným vstupem za člena TJ se zavazuji dodržovat stanovy, vnitřní předpisy klubu, usnesení  a rozhodnutí orgánů klubu, jakož i předpisy a nařízení příslušných  orgánů  těch subjektů, jichž  je  klub členem, a to za podmínek a v rozsahu,  které pro ně jako členy klubu plynou z členství v těchto subjektech.

Čl. 6b

Členství v TJ  vzniká přijetím za člena. O přijetí za  člena rozhoduje  na základě písemně podané přihlášky výkonný výbor.

Čl. 7

Členské příspěvky jsou stanoveny vnitřními klubovými předpisy, jejich výše může být upravena, aniž by muselo dojít ke změně  těchto stanov.  

Čl. 7a

Je-li člen TJ v prodlení  s úhradou členského příspěvku, jeho členství v klubu je pozastaveno.

Čl. 8

Sportovně technické záležitosti se řídí  předpisy  a rozhodnutími FAČR a řídících orgánů jednotlivých soutěží.

 

 

Čl. 9

Členství v klubu  zaniká: 

a) člen vystoupí z klubu dobrovolně, aniž by měl vůči klubu závazky.

b) při neplacení členských příspěvků po dobu delší než jeden rok.

c) vyloučením z členství na valné hromadě za zvlášť hrubé a závažné porušení stanov a vnitřních předpisů klubu.

d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e) zánikem TJ bez právního nástupce.

 

Čl. 9a

a) Klub vede seznam všech svých členů.

b) Seznam členů je běžně přístupný jen členům volených orgánů klubu, a to pouze v souvislosti s výkonem jejich oprávnění  a povinností ve smyslu těchto stanov a ostatních předpisů, kterými jsou při své činnosti vázáni. O zpřístupnění seznamu členů může požádat každý člen  klubu se zdůvodněním účelu zpřístupnění. O žádosti rozhoduje výbor. Ustanovení §236 odst. 2 z.č.89/2012 Sb. Tímto není dotčeno.

c) Seznam členů je neveřejný a žádným způsobem se nezveřejňuje.

d) Seznam členů vede výbor; zápisy a výmazy týkající se členství v něm provádí zejména na základě oznámení a rozhodnutí orgánů klubu a na základě oznámení od osoby samotného člena, jehož se takový zápis nebo výmaz týká.

e) Základní údaje týkající se členství v klubu zejména:-osobní údaje

A - člena, zejména jeho jména, příjmení, bydliště a kontaktní údaje (telefon, email),

B - údaje o vzniku členství,

C – údaje  o změnách v členství,

D – údaje o zániku členství,

E – údaje o druhu členství,

F – zpracování osobních údajů při vedení seznamu členů se řídí zvláštním zákonem,

G – podrobnosti k vedení seznamu členů stanoví  výbor svým vnitřním předpisem.

 

 

 

 

(ČÁST ČTVRTÁ)

ORGÁNY  KLUBU

Čl. 10

a)      Nejvyšším orgánem  TJ je valná hromada.

b)      Výkonný výbor

c)      Předseda jako orgán statutární

d)      Kontrolní komise jako orgán kontrolní

Čl.11

1.1.    Předseda je statutárním orgánem TJ. Předseda jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem TJ, jedná v plném rozsahu.

 

1.2.    Předseda podepisuje jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ připojí svůj podpis.

 

Funkční období předsedy je pětileté

  (ČÁST  PÁTÁ)

VÝKONNÝ  VÝBOR

a)Výkonný výbor má 5 členů a tvoří jej:

-  předseda

-  tajemník

-  hospodář

-  člen výboru

-  člen výboru

Předseda a členové výkonného výboru jsou voleni valnou hromadou. Tajemník, hospodář jsou voleni všemi členy výkonného výboru. Funkční období  výkonného výboru je 5 let. Změny v jeho složení může činit  každá  valná  hromada. Výkonný výbor se schází vždy 1x měsíčně nebo dle potřeb klubu.

b) Zabezpečuje  usnesení valné hromady, organizuje  a řídí práci oddílu, působí v oblasti řízení soutěží, plní hospodářské zajištění  činnosti klubu  a připravuje podklady  pro valnou hromadu, a to zejména informace o ekonomickém stavu hospodaření a navrhuje další řešení pro činnost a chod klubu.

c)Rozhoduje o všech příležitostech, které nejsou stanoveny do výkonné  pravomoci  valné hromady nebo  které si valná hromada  nevyhradila. Výkonný výbor není  oprávněn zasahovat  do pravomocí volební a revizní komise.

d)Výkonný výbor je schopen  se usnášet, je-li přítomno nadpoloviční většina jeho členů. Přičemž předseda má hlas rozhodující.

Čl.12a

a) Nebyl-li předseda klubu dosud zvolen nebo odstoupil-li ze své funkce, vykonává pravomoci  předsedy klubu výkonný výbor, který zmocní jednoho ze svých členů pravomocemi zastupujícího předsedy výkonného výboru.

b) V době nepřítomnosti  předsedy klubu  vykonává  pravomoci  předsedy klubu výkonný výbor.

(ČÁST  ŠESTÁ)

VALNÁ  HROMADA

a)      Schází se  nejméně jedenkrát za rok. Mimořádnou  valnou hromadu svolává výkonný výbor, pokud to sám považuje  za nutné, nebo  požádá-li o to  nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem.

b)      Rozhoduje o názvu, sídle  a symbolice klubu.

c)      Provádí každých pět let volbu předsedy a výkonného výboru, který si poté mezi sebou volí zbývající funkce.

d)      Schvaluje stanovy fotbalového klubu, jejich  změny  a doplňky, a rozhoduje  o vzniku nebo ukončení  činnosti  klubu.

e)      Posuzuje výsledky  hospodaření předložené výkonným výborem.

f)       Rozhoduje o vyloučení člena. 

g) Konání valná hromady oznamuje obecním rozhlasem a vyvěšením pozvánky na VH na webových stránkami oddílu alespoň 14 dní před jejím konáním.

 

Čl. 14

Valná  hromada  je  schopna jednat, usnášet se a volit, je-li  přítomna nadpoloviční většina  členů TJ s právem  hlasovacím. Právo hlasovací  má  každý řádný člen klubu starší osmnácti let, jehož členství v klubu nebylo pozastaveno podle  článku 7a těchto stanov. V případě, že valná  hromada  nebude  usnášeníschopná, svolá výkonný výbor  novou valnou hromadu, kde  rozhodne o usnesení  nadpoloviční  většina  z přítomných  členů s právem  hlasovacím. 

Čl. 15

Výkonným orgánem valné hromady  je výkonný výbor, který  zabezpečuje plnění úkolů  v období  mezi jednotlivými  valnými hromadami. Rozhoduje  o všech  věcech, pokud  nejsou  výhradně v pravomoci  valné hromady.

Čl. 16

Výkonný  výbor  je usnášeníschopný, je-li přítomna  nadpoloviční  většina  členů výboru. V případě rovnosti hlasů při hlasování  rozhoduje  hlas předsedy  klubu.

 

 

 

Čl. 17

Revizní  komise provádí kontrolní činnost  hospodaření  výkonného  výboru a též  materiálové  vybavení. Počet  členů schvaluje  valná hromada.

 

(ČÁST SEDMÁ)

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ TJ

Čl. 18

Zdrojem  majetku TJ jsou zejména:

a)      příspěvky  členů TJ a jeho příznivců,

b)      příjmy z tělovýchovné a  společenské činnosti,

c)      příspěvky  a  dotace od spolků a asociací sdružujících  osoby  s podobným předmětem činnosti (FAČR, ČUS, svazy a federace apod.),

d)      příjmy  od sponzorů  z reklam, peněžních  darů a dotací od OÚ,

e)      majetek TJ, který je upřesněn klubovými  předpisy TJ.

 

Čl. 19

Finanční zabezpečení chodu klubu je upřesněno vnitřními předpisy, které schválí valná hromada dle bodu (článku)14 těchto stanov.

 

                                                            Čl. 20

Tyto stanovy byly schváleny mimořádnou valnou hromadou dne 3. 3. 2019.

 

 

                                Zdeněk Adamov                                       Ing. Jiří Žižka                   

                               Předseda spolku                                       člen VV spolku